PSZOK

11.10.2021

Co to jest PSZOK?

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.

Jakie odpady można dostarczyć do PSZOK?

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpłatnie można oddawać:

 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne(tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy)
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna

Do PSZOK nie oddajemy:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
 • odpadów zawierających azbest
 • części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • sprzętu budowlanego
 • zmieszanych odpadów budowlanych
 • urządzeń przemysłowych
 • odpadów poprodukcyjnych
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
 • butli gazowych
 • papy
 • okien plastikowych
 • gaśnic
 • waty szklanej

 

Wykaz funkcjonujących PSZOK

Oborniki, ul. Lipowa 19 – w poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 7:00 do 17:00
– w soboty w godzinach od 7:00 do 14:00

– we wtorki, czwartki, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – PSZOK nieczynny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki 61 29 61 206
Powrót